NPR logo Double Take 'Toons: No Kicks On Route 66?