NPR logo

Kaczynski Psychiatric Testing

Only Available in Archive Formats.
Kaczynski Psychiatric Testing

Kaczynski Psychiatric Testing

Kaczynski Psychiatric Testing

Only Available in Archive Formats.

Unabomber suspect Theodore Kaczynski will undergo psychiatric testing starting next week. NPR's John McChesney reports.