Yoshihiro Tatsumi NPR coverage of Yoshihiro Tatsumi: News, author interviews, critics' picks and more.
NPR logo Yoshihiro Tatsumi