2004 debate: Cheney vs. Edwards 2004 debate: Cheney vs. Edwards