Simon/Teresa NPR's Scott Simon with some thoughts about Mother Teresa.
NPR logo Simon/Teresa