Kaczynski Psychiatric Testing Unabomber suspect Theodore Kaczynski will undergo psychiatric testing starting next week. NPR's John McChesney reports.
NPR logo

Kaczynski Psychiatric Testing

Only Available in Archive Formats.
Kaczynski Psychiatric Testing