Michael Eric Dyson: Eminem's Racist Rap Commentator Michael Eric Dyson looks into alleged racist lyrics made by rap star Eminem.
NPR logo

Michael Eric Dyson: Eminem's Racist Rap

Only Available in Archive Formats.
Michael Eric Dyson: Eminem's Racist Rap

Michael Eric Dyson: Eminem's Racist Rap

Michael Eric Dyson: Eminem's Racist Rap

Only Available in Archive Formats.

Commentator Michael Eric Dyson looks into alleged racist lyrics made by rap star Eminem.